Algemene voorwaarden

Algemeen
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en orderbevestigingen afkomstig van Davigon alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Davigon.
 • Davigon behoudt het recht om de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch via het bestelsysteem en/of per e-mail kenbaar gemaakt. Indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen, wordt de opdrachtgever geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien opdrachtgever wel gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen in de algemene voorwaarden kan dat een grond vormen voor ontbinding van de overeenkomst.
Prijzen
 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Davigon heeft het recht de prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 30 dagen voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beĆ«indigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 • De door opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
Betalingen
 • Davigon stuurt facturen digitaal per e-mail en/of per post naar opdrachtgever.
 • De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Davigon.
 • De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Davigon het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
 • Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Davigon gerechtigd het account offline te halen of te verwijderen, inclusief de website bestanden die op de server staan. Tevens kan Davigon een incassobureau inschakelen om de verschuldigde gelden op u te verhalen. Alle kosten voortvloeiend uit buitengerechtelijke of gerechtelijke incassoprocedures zullen voor uw rekening zijn.
Contractduur
 • De overeenkomst ten aanzien van de hosting abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende automatische verlenging van 1 jaar. Bij tussentijdse beĆ«indiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de hosting abonnement.
 • Opzeggingen dienen minstens 30 dagen voor een automatische verlenging plaats te vinden. Voor de opzegging van hosting abonnement geldt dat deze geschiedt middels een door een schriftelijke opzegging of door e-mail te sturen naar info@davigon.com.
Aansprakelijkheid
 • Davigon is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Davigon weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Davigon kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Davigon of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Davigon. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Davigon slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 • Davigon kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen (netwerkuitval of stroom onder overmacht) dan wel niet meer functioneren, slecht functioneren of verkeerd functioneren van een dienst of vervolg schade die hieruit voortvloeit.
 • Davigon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade van datagegevens. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken en beheren van back-ups.